Algemene voorwaarden

1. DeJurist is een juridisch adviesbureau kantoorhoudende te Maastricht. DeJurist wordt gedreven door mr. Y.L.S Schipper en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 524132410000.

2. Deze algemene voorwaarden zijn, met uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden, van toepassing op iedere opdracht aan DeJurist en zijn ook van toepassing op aanvullende en vervolgopdrachten. Cliënten worden in dat geval bekend verondersteld met de toepasselijke algemene voorwaarden van DeJurist.

3. Tegenover de opdrachtgever – cliënt – geldt uitsluitend DeJurist als opdrachtnemer. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Iedere aansprakelijkheid van DeJurist is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van een door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. In het geval de aansprakelijkheid niet door de verzekering wordt gedekt, is deze beperkt tot het in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium. Aansprakelijkheid voor mondelinge adviezen die niet op schrift zijn gesteld wordt geheel uitgesloten.

5. DeJurist is bevoegd bij haar dienstverlening diensten van derden te betrekken. DeJurist is echter nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen en onrechtmatige daden van derden. DeJurist is door cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens cliënt te aanvaarden en cliënt vrijwaart DeJurist tegen alle aanspraken van derden.

6. Verstrekte opdrachten worden door DeJurist uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen. Cliënt vrijwaart DeJurist tegen alle aanspraken van derden, de door DeJurist in verband daarmee makende kosten inbegrepen, welke direct of indirect voortvloeien uit of verband houdende met de werkzaamheden van DeJurist ten behoeve van cliënt.

7. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding 12 maanden nadat de schadetoebrengende gebeurtenis is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had moeten worden en in ieder geval 24 maanden nadat de schadetoebrengende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

8. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met periodiek door DeJurist vast te stellen uurtarieven exclusief BTW.

9. De door DeJurist voor cliënt betaalde (on)kosten – waaronder bijvoorbeeld belaste en onbelaste verschotten – zullen naast het honorarium periodiek in rekening worden gebracht. Ter dekking van de algemene kantoorkosten is DeJurist gerechtigd een bepaald percentage van het honorarium exclusief BTW in rekening te brengen. De door DeJurist gemaakte reiskosten worden aan cliënt doorberekend via een vast bedrag exclusief BTW per kilometer.

10. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan cliënt van rechtswege (dus zonder dat enige aanmaning of nadere ingebrekestelling vereist is) in verzuim is. Indien cliënt niet binnen de betalingstermijn van 14 dagen betaalt of een verlangd voorschot niet heeft voldaan is DeJurist gerechtigd haar werkzaamheden direct op te schorten of te staken, zonder dat DeJurist daarbij aansprakelijk is voor enige schade die daardoor ontstaat. In geval van verzuim is cliënt over het factuurbedrag of het niet betaalde gedeelte daarvan een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de vervaldatum tot de datum van betaling. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van het niet betaalde gedeelte van de factuurbedragen (inclusief BTW). Indien cliënt nalaat binnen twee maanden na declaratiedatum schriftelijk bezwaar te maken tegen de hoogte van het in rekening gebrachte honorarium, althans tegen de hoogte van de declaratie in het algemeen, dan staat daarmee de declaratie onherroepelijk vast. DeJurist is te allen tijde gerechtigd om bedragen die cliënte aan haar verschuldigd is te verrekenen met de bij DeJurist in beheer zijnde gelden, ongeacht of deze bedragen al opeisbaar zijn.

11. Indien er bij de opdracht gecommuniceerd wordt met behulp van elektronische middelen, zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, erkennen partijen dat daar risico’s aan kleven zoals, maar niet beperkt tot vervorming, vertraging, verdwijning en virussen. DeJurist is niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortvloeit, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Zowel DeJurist als cliënt zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht kan worden doen of nalaten ter voorkoming van voornoemde risico’s.

12. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect aan DeJurist zijn verbonden en op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege DeJurist zijn betrokken.

13. Bij geschillen is Nederlands recht van toepassing en de rechtbank Maastricht bevoegd.

 

Juridisch adviesbureau in Maastricht