Disclaimer

DeJurist.nuĀ en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen betreffende of verband houdend met DeJurist of haar producten en diensten worden verstrekt “zoals zij zijn” zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend. De informatie die op DeJurist.nu aangeboden wordt, is niet geschreven om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen en u bent degene die ervoor verantwoordelijk is uzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor uw doel geschikt is voordat u er gebruik van maakt. DeJurist noch een van haar contractpartijen of werknemers is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van DeJurist.nu of het gebruik en verspreiding van informatie die op DeJurist.nu aanwezig is. DeJurist.nu kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door DeJurist gecorrigeerd zullen worden naar DeJurist’s goeddunken. Ook wordt de informatie op DeJurist.nu regelmatig bijgewerkt. DeJurist behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen of de producten en diensten, waarnaar op DeJurist.nu verwezen wordt. Aangezien Internet onafhankelijk in stand wordt gehouden op duizenden internetsites overal ter wereld, is het mogelijk dat de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen waartoe DeJurist.nu toegang verleent afkomstig zijn van buiten de grenzen van DeJurist.nu. Om deze reden sluit DeJurist alle verplichtingen of verantwoordelijkheid uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten DeJurist.nu. De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo’s en afbeeldingen die de producten en diensten van DeJurist herkenbaar maken, alsmede het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de internetsite zijn het eigendom van DeJurist. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van DeJurist. Op deze voorwaarden en deze onthoudingsverklaring, alsmede enige vordering gebaseerd op het gebruik van informatie van DeJurist.nu is het Nederlands Recht van toepassing.

Copyright 2012 DeJurist. Alle rechten voorbehouden.

E-mails van DeJuristĀ zijn slechts bestemd voor de persoon of entiteit aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens de wet of overeenkomst. Indien de ontvanger van dit mailbericht niet de bedoelde persoon of entiteit is, wordt hierbij vermeld dat verdere verspreiding, openbaarmaking of vermenigvuldiging van dit bericht verboden is. Indien u dit bericht per vergissing heeft ontvangen, verzoeken wij u ons onmiddellijk telefonisch of door middel van een reply daarvan op de hoogte te stellen en het originele bericht per post op onze kosten aan ons terug te sturen naar bovenstaand adres danwel te vernietigen. Dank voor uw medewerking.

The E-mail messages DeJurist are exclusively intended for the person or entity to whom it is addressed and might hold information which is personal or confidential and may not be made public by virtue of law or agreement. In case the recipient of this e-mail message is not the intended person or entity, it is duly noted that further distribution, disclosure or multiplication of this message is strictly prohibited. In case you have received this e-mail message by mistake, we kindly request you to inform us immediately by telephone or reply to this e-mail and return the original message by postal service at our expense to the above mentioned address or to destroy it. Thank you for your cooperation.

 

Juridisch adviesbureau in Maastricht